Algemene verkoopvoorwaarden

IIHPO Huishoudelektro – Electro Stalle sprl, Stallestraat 105 te 1180 Ukkel – BTW BE 0859 919 153

 

Art. 1. AANVAARDING DER VOORWAARDEN

De algemene verkoopsvoorwaarden hieronder gedetailleerd zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst bij SPRL ELECTRO STALLE, gekend onder de commerciële benaming « IHPO Huishoudelektro », voor het geheel van producten en diensten aangeboden tenzij vooraf schriftelijk anders bepaald.

Door een bestelling te plaatsen, erkent de koper volledig akkoord te gaan met de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, niettegenstaande de afgedrukte voorwaarden waarvan hij tevens erkent deze na te leven.

Elke voorwaarde tegenstrijdig met deze huidige voorwaarden en aangebracht door de koper zal, tenzij een eerder aanvaard schriftelijk akkoord, niet tegen de verkoper kunnen worden gebruikt, welk tijdstip ook deze aan de koper werden bekend gemaakt.

De verkoper behoudt zich het recht om ten allen tijden de algemene voorwaarden te wijzigen, niettegenstaande blijven de lopende contracten onder de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de aankoop.

Het feit dat de verkoper deze huidige algemene voorwaarden niet voorlegt aan de klant op een gegeven moment betekent niet dat de koper achteraf kan terugkomen op een van vooropgestelde voorwaarden.

De informatie die wordt verstrekt in reclamebrochures, of eender welk document dat wordt uitgereikt door een werknemer van de verkoper en of enige mededeling die wordt gedaan op verschillende dragers zoals daar zijn het internet, zijn een uitnodiging om in gesprek te gaan maar hebben geen enkele contractuele waarde.

 

Art. 2. AANBIEDINGEN

Aanbiedingen van goederen zijn geldig tot uitputting van de voorraad.

De verkoper eigent zich het recht toe om ten allen tijde de kenmerken van zijn aanbiedingen en prijzen te wijzigen.

De verkoper eigent zich het recht toe om elke bestelling te weigeren indien de prijs op de website www.ihpo.be fout is door een technische of een menselijke fout.

De foto’s die worden voorgesteld op de site www.ihpo.be zijn afbeeldingen die het product zo eerlijk mogelijk weergeven. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor kleine verschillen met het werkelijke product.

 

Art. 3. PRIJS

In de prijs zijn BTW en Recupel bijdragen inbegrepen.

De verkoper kan diens prijzen op elk moment aanpassen maar verbindt zich ertoe dat de goederen gefactureerd zullen worden op basis van het tarief dat van toepassing was ten tijden van de opname van de bestelling en indien het product in voorraad was ten tijde van de werkelijke betaling.

 

Art. 4. BETALING EN KLACHTEN

Tenzij eerder duidelijk overeengekomen, gebeuren alle betalingen contant en moeten ze op naam staan van de verkoper. De facturen en wissels zijn steeds betaalbaar aan de hoofdzetel van de verkoper.

Elk factuur opgesteld door de verkoper zal gezien worden als een definitieve aankoop door de koper, behalve indien deze door middel van aangetekend schrijven met een motivatiebrief hiertegen ingaat binnen de 14 dagen na ontvangst van die factuur. Het is uitdrukkelijk overeen gekomen dat de koper zijn achterstallige betalingen niet mag uitstellen, zelfs niet in geval van geschil tussen beide partijen.

De gekochte goederen moeten binnen de 30 dagen volgend op de bestelling worden opgehaald tenzij anders vermeld op de bestelbon : elke betaling gemaakt bij de bestelling is definitief en wordt automatisch eigendom van de verkoper op het eind van deze termijn.

 

Art. 5. NIET- BETALING – STRAFCLAUSULE NALATIGHEIDSINTRESTEN

In geval van niet betaling van een factuur op de vervaldag, is het uitdrukkelijk overeengekomen dat het bedrag van rechtswege met 20% verhoogd wordt zonder voorafgaande aanmaning, als forfaitaire vergoeding voor de geleden schade. Bovendien zal een nalatigheidsintrest van 1% per aangevatte maand berekend worden met ingang vanaf de vervaldag van de termijn.

Om te beantwoorden aan het voorgeschreven artikel VI.83, 17° van Het Wetboek van Economisch Recht, kan een vergoeding van dezelfde orde worden toegekend aan de koper indien deze kan aantonen dat de verkoper tekort is geschoten en diens eigen contractuele verplichtingen niet blijkt na te komen. Deze maatregel zal enkel van toepassing zijn voor zover de koper de kwaliteit van de gebruiker kan rechtvaardigen in overeenkomst met het artikel I.1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht.

 

Art. 6. CLAUSULE BEHOUD VAN EIGENDOM

In afleiding van artikel 1583 van het Burgerlijk wetboek, blijven de goederen eigendom van de verkopert tot de volledige betaling van de prijs werd gedaan. De verkoper behoudt zich het recht om deze terug te nemen zolang het saldo niet vereffend is.

Niettegenstaande dit voorbehoud van eigendom, zijn alle risico’s betrekkende de goederen enkel voor de koper vanaf de afsluiting van het contract, zelfs indien de koper pas later het artikel in bezit neemt.

 

Art. 7. ANNULATIE VAN BESTELLING
7.1. Annulatie door de verkoper

Een bestelling kan steeds kosteloos geannuleerd worden door de verkoper in volgende gevallen :
- Onbeschikbaarheid van bestelde goederen ;
- Het niet vereffenen van het saldo door de koper in vooropgestelde termijn ;
- overmacht (bijvoorbeeld : onverwachte verlating in levering of beschadigde levering van de leveranciers).

7.2. Annulatie van bestelling door de koper

Elke vraag van een bestelling moet worden gedaan voor de levering van de goederen en ten laatste 2 uur na registratie van de bestelling. Na deze termijn is geen enkele annulatie mogelijk.

In geval van annulatie van de bestelling, zal de betaling van de koper die werd aanvaard door de verkoper hem worden terugbetaald volgens de gekozen betaalwijze. Dit, met uitzondering van alle andere compensaties en eventuele schade, overeenkomstig met de legale wetgeving door de landen uit de Benelux, hetzij in een periode van maximum 30 dagen vanaf de dag nadat de koper zijn aanvraag heeft ingediend.

 

Art. 8. TERUGNAME - WISSEL 

De verkochte producten en goederen waaraan geen enkele fout of mankement is zullen niet teruggenomen noch gewisseld worden.

In bepaalde gevallen, kan de verkoper aanvaarden om een product terug te nemen dat niet gebruikt noch geïnstalleerd werd, enkel indien deze kan teruggebracht worden in diens originele verpakking. Hiervoor zal een vergoeding van minimum 15% worden aangerekend.

De terugname gebeurt tegen uitreiking van een waardebon geldig in hetzelfde verkooppunt van IHPO en dit ten laatste 6 maanden na datum van uitgifte.

 

Art. 9. GARANTIE

De garantie gegeven door de verkoper is gelimiteerd door deze die word gegeven door de fabrikant en of invoerder, beschreven zoals in de documenten die bij de goederen worden geleverd door de fabrikant of invoerder. Er wordt op gewezen dat een normaal gebruik onderscheiden wordt van een commercieel gebruik, professioneel of collectief.

De verkoper is bovendien gehouden aan het gebrek van overeenstemming en verborgen defecten van de goederen voorzien in artikels 1641 en 1649 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor de gebruikers is een wettelijke garantie van 2 jaar van toepassing :

a) Deze garantie dekt enkel de gebreken aan overeenstemming en verborgen defecten op het moment van levering van de goederen. Zijn bij deze dus uitgesloten :
- Elke schade direct of indirect aangebracht na de levering (vb. Door oxidatie, schokken, vallen,...) ;
- Het vervangen van elementen of accessoires waarvan regelmatige vernieuwing nodig is ;
- De schade ten gevolge van een brand, waterschade, bliksem, een ongeval, een natuurramp;
- Schade die opzettelijk of door verwaarlozing werden aangebracht door een niet verstandige handeling, een slecht onderhoud, een abnormaal gebruik niet conform met de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant ;
- Schade ten gevolge van commercieel gebruik, hetzij professioneel hetzij collectief.

b) Het gebrek aan conformiteit moet worden gemeld binnen de maand ( 1 maand ) volgend op de waarneming ervan.

c) Elke vraag van interventie moet worden geadresseerd ten voorkeur aan een dienst na-verkoop van het merk van het toestel vermeld op de verkoopfactuur tenzij door contact opname met uw verkooppunt IHPO. Indien de koper direct contact opneemt met de fabrikant inzake garantie, zullen de kosten hiervoor ten laste zijn van de koper. In geval van interventie door een derde die niet werd erkend door de verkoper vervalt de garantie onmiddellijk. Eventuele kosten die niet gedekt zijn door de wettelijke garantie die worden bepaald in de dienst na verkoop van het merk zijn ten laste van de koper.

De huidige voorwaarden en beperkingen hebben geen invloed op de wettelijke bepalingen in deze materie.

 

Art. 10. LEVERINGSDIENST
10.1.

De levering wordt uitgevoerd binnen de termijn die wordt vermeld tijdens de bestelling. De vermelde leveringstermijnen zijn echter niet bindend.

De koper is verantwoordelijk voor de adresgegevens die hij meedeelt. Elke verwachting gebonden aan het verstrekken van de foute gegevens zal worden aangerekend aan de koper.

10.2.

De standaardkosten van levering en vervoer worden tentoongesteld in het verkooppunt en vermeld op het leveringscontract / installatiecontract.

10.3.

De leveranciers bellen het telefoonnummer vermeld op het leverings-/installatiecontract 30 à 60 minuten voor hun aankomst.

Indien voor welke reden ook afhankelijk van de koper een 2de passage nodig is, zal deze worden verrekend bij het te betalen bedrag.
Dezelfde regel is van toepassing indien de koper de afspraak verzet minder dan 48 uur op voorhand.

Op het moment van levering zal een handtekening worden gevraagd voor de goede ontvangst van goederen.

10.4.

Voor een levering op een locatie die niet toegankelijk is via een lift die groot genoeg is om het toestel in te transporteren, in ieder geval voor kopers die wonen op een verdieping hoger dan de 3de verdieping, zonder lift die voldoende groot is of een traphal die breed genoeg is, moet de koper een traplift voorzien die de juiste afmetingen heeft.

Indien de leverancier bepaalt dat de voorziene verhuismaatregel gevaarlijk is – bijvoorbeeld doordat de toegang naar de lift op traphal niet toelaat de levering in alle veiligheid uit te voeren- wordt het toestel ter plaatse gelaten op risico van de koper en de gevraagde bedragen zullen desondanks worden aangerekend. In het andere geval kan de handling toch gebeuren op verantwoordelijkheid van de koper enkel indien deze dit schriftelijk op het leverings-/installatiecontract bevestigt : “ Ik vraag dat de levering gebeurt op eigen risico” of een andere melding in diezelfde lijn met handtekening van de koper.

Het gebruik van de lift gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van de koper.

10.5.

Op het moment van de levering, kan de leveringsdienst gratis een ander toestel mee terugnemen op voorwaarde dat het eenzelfde toestel is als het aangekochte en waarvan de terugname geen demontagewerk vraagt. Indien het te hernemen toestel een frigo of diepvries is, moet deze voorafgaand geledigd zijn en ontvroren door de koper.

10.6.

Elke reclamatie betreffende zichtbare schade aan de geleverde goederen door de leveranciers op het leveringsadres moet, om in aanmerking kunnen genomen te worden, genoteerd worden op het leverings-/installatiecontract op het moment van de levering.

Dit geldt eveneens voor onvolledige of niet conforme leveringen.

Indien niet, zullen de goederen als volledig goedgekeurd worden beschouwd door de koper.

 

Art. 11. INSTALLATIE

Indien de koper dit aanvraagt tijdens zijn bestelling kan de verkoper de installatie van inbouwtoestellen garanderen.

De installatiekosten zijn vermeld op het leverings-/installatiecontract. Eventueel materiaal dat nodig is om de installatie te vervolledigen zullen worden aangerekend.

De plaats aangeduid door de koper waar het toestel moet worden geïnstalleerd moet goed toegankelijk zijn. Indien niet kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele beschadigingen opgelopen tijdens de installatie van het toestel.

 

Art. 12. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle teksten, illustraties en foto’s gepresenteerd op de site www.ihpo.be worden beschermd door auteursrechtelijke bepalingen vanintellectueel eigendom. Elke reproductie is strikt verboden.

 

Art. 13. VEILIGHEID VAN GEGEVENS

Door een bestelling te plaatsten, aanvaardt de koper dat de verkoper ingevoerde gegevens mag opslaan, behandelen en gebruiken om deze bestelling te kunnen behandelen en op te volgen.

De verkoper zal deze persoonlijke gegevens behandelen conform het reglement (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de beveiliging van fysieke personen inzake behandeling van persoonlijke gegevens en aan de vrije circulatie van deze gegevens (RGPD) en andere maatregelen betreffende de beveiliging van persoonsgegevens.

De koper kan zijn persoonlijke gegevens consulteren, ze aanpassen of om de juiste redenen laten beperken of verwijderen. Bovendien beschikt hij over het recht om deze gegevens al dat niet vrij te geven.

De koper kan diens goedkeuring van behandeling van gegevens steeds intrekken op elk moment door een mail te sturen naar : info@ihpo.be.

 

Art 14. GESCHILLEN

Uitsluitend de rechtbanken van het franstalige gerechtelijk arrondissement van Brussel zullen bevoegd zijn in geval van rechtsgeding. Zij zullen uitsluitend het Belgisch Recht toepassen..

footer ihpo

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙